Realitná kancelária Pallas, Winterova 1759/24, Piešťany, realpallas@gmail.com, +421 915 755 159

+421 915 755 159

Energetická certifikácia budovy

CHCETE PREDAŤ DOM ČI BYT? PONECHAJTE STAROSTI NA NÁS ... už 19-ty rok na realitnom trhu

Legislatíva vzťahujúca sa na energetickú certifikáciu budovy

Energetický štítok je v zmysle zákona výňatok z energetickej certifikácie budovy, je to prehľadný dokument zatrieďujúci posudzované objekty do určených kategórií (A-G).

Energetická certifikácia budovy sa vykonáva na základe zákona č. 555/2005 Z. z. a jeho doplnenia zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorými sa preberá smernica 2002/91/ES a smernica 2013/31/EU Európskeho parlamentu o energetickej hospodárnosti Energetická certifikácia budov sa od 1.1.2013 vykonáva vyhláškou č. 364/2012 ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Uvedené zákony aj vyhláška stanovujú postup energetickej certifikácie, kategorizáciu budov, obsahové požiadavky na certifikát a zatrieďujú objekt podľa stanovených kritérií do kategórií od A po G. Pričom v kategórii A sú najhospodárnejšie budovy a v kategórii G sú najnehospodárnejšie budovy.

Energetický certifikát potrebujete:

  • pri predaji budovy (po 1. 1. 2008)
  • pri prenájme budovy (po 1. 1. 2008)
  • pri dokončení novej budovy (kde sa kolaudačné konanie začalo po 1. 1. 2008)
  • pri významnej obnove existujúcej budovy (po 1. 1. 2008), pričom významnou obnovou budovy sa rozumie zásah do tepelnej ochrany budovy zateplením jej obvodového plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní alebo energetického vybavenia budovy (napr. výmena kotla) takým spôsobom, že má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.

Vlastník existujúcej budovy je povinný:

  • uschovať energetický certifikát počas jeho platnosti (platnosť je 10 rokov)
  • pri predaji odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
  • pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

Do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť viditeľnom mieste ak ide:

  • o budovu na prenájom
  • o budovu s podlahovou plochou viac ako 500 m², ktorú verejnosť často navštevuje

Ponúkame komplexné spracovanie energetických certifikátov budov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Všetky potrebné údaje pre vypracovanie energetického certifikátu budovy si od vás zabezpečíme počas obhliadky objektu.

Energetický certifikát vypracujeme na všetky zákonom stanovené objekty.

Ponúkame aj termovízne merania objektov spolu s vyhodnotením stavu objektu.

Energetickú certifikáciu vykonávame: Pri kolaudácii budovy, Pri prenájme budovy, Pri predaji budovy, Pri významnej obnove existujúcej budovy. V ostatných prípadoch: Pre rodinné domy, Pre bytové domy, Pre administratívne budovy, Pre polyfunkčné budovy, Pre ostatné typy budov.

**Kontaktujte nás na tel. č. +421 903 469 429 - sme Vám k dispozícii celoročne.

Máte záujem o jeho vypracovanie?