Realitná kancelária Pallas, Winterova 1759/24, Piešťany, realpallas@gmail.com, +421 915 755 159

+421 915 755 159

Zásady ochrany osobných údajov

Chcete predať či prenajať? Stačí zavolať.... 0915 755 159 - Pallas - realitná kancelária 21 rokov na realitnom trhu

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás, sú v realitnej kancelárii PALLAS REAL, s.r.o., Winterova 24, Piešťany, IČO: 51 581 167 (ďalej aj RK), spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

Informujeme vás týmto, ako dotknuté fyzické osoby - záujemcov o predaj, kúpu, prenájom, nájom nehnuteľnosti alebo osoby, ktoré s realitnou kanceláriou uzatvárajú zmluvný vzťah (rezervačnú zmluvu, sprostredkovateľskú zmluvu), že

 1. účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie osobných údajov
  1. osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo pri stretnutí s pracovníkom RK pri oznámení vášho záujmu o obhliadku nehnuteľnosti, sú v RK spracúvané na základe Vášho podpísania písomného súhlasu a sú spracúvané pre účel vedenia agendy záujemcov, (potencionálnych klientov) v realitnej kancelárii,
  2. osobné údaje, ktoré ste RK poskytli cez jej webovú stránku (www.realpallas.sk), pri prejavení záujmu predať, kúpiť, prenajať alebo najať si nehnuteľnosť, sú v RK spracúvané na základe Vášho súhlasu zakliknutého na webe v príslušnom políčku označenom ÁNO a sú spracúvané pre účel vedenia agendy záujemcov, (potencionálnych klientov) v realitnej kancelárii a pre účel kontaktovania Vás realitnou kanceláriou,
  3. osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo pri stretnutí s pracovníkom RK pri uzatváraní zmluvného vzťahu o rezervácii alebo o sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu alebo nájmu nehnuteľnosti, sú v RK spracúvané na právnom základe danom Vašim podpisom zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien alebo podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a sú spracúvané pre účel realizovania sprostredkovania predaja, kúpy, prenájmu alebo nájmu nehnuteľnosti,
  4. osobné údaje, ktoré ste RK poskytli, nie ako jej bývalý klient, cez jej webovú stránku, pri prejavení záujmu o zasielanie
   - newsletterov (nepersonalizovaných súhrnov všetkých najnovších ponúkaných nehnuteľností),
   - niektorých vybraných ponúk (perzsonalizovaných podľa Vášho už skôr prejaveného záujmu), tzv. ponúk directmarketingu,
   sú v RK spracúvané na základe Vášho súhlasu zakliknutého na webe v príslušnom políčku označenom ÁNO a sú spracúvané pre účel zasielania newsletterov alebo directmarketingu na Vašu e-mailovú adresu,
  5. osobné údaje, ktoré ste RK poskytli, ako jej bývalý zmluvný klient, cez jej webovú stránku, pri prejavení záujmu o zasielanie
   - newsletterov (nepersonalizovaných súhrnov všetkých najnovších ponúkaných nehnuteľností),
   - niektorých vybraných ponúk (personalizovaných podľa Vášho už skôr prejaveného záujmu), tzv. ponúk directmarketingu,
   sú v RK spracúvané na základe oprávnených záujmov realitnej kancelárie, podporenom vašim bývalým zmluvným vzťahom s RK (už Ste boli klientom RK) a sú spracúvané pre účel zasielania newsletterov alebo directmarketingu na Vašu e-mailovú adresu,
  6. pre účely povinného vedenia účtovníctva realitnej kancelárie, sú v RK spracúvané Vaše osobné údaje na základe zákona podľa zákona č. 421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,
  7. pre účely plnenia zákonnej povinnosti, ktorú má RK pri ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti, môžu byť Vaše osobné údaje v RK spracúvané na právnom základe zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  8. pre účely evidencie došlej a odoslanej pošty - korešpondencie s fyzickými osobami, sú v RK spracúvané osobné údaje týchto osôb na základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,
 2. príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť naši sprostredkovatelia, kataster nehnuteľností, finanční hypotekární poradcovia, znalci, banky, Finančná správa SR, štátna obchodná inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní a ďalší,
 3. Vaše osobné údaje nebude RK prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,
 4. doba uchovávania Vašich osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (písomným, listinným, e-mailovým oznámením alebo zakliknutím príslušného políčka označeného NIE na webe realitnej kancelárie),
 6. Vaše osobné údaje nie sú v RK spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním, počítačovým profilovaním, ani zbieraním cookies pri Vašej návšteve webovej stránky realitnej kancelárie.

V Piešťanoch dňa 25. mája 2018.

Máte otázky alebo chcete pridať ponuku?

Využite nasledujúci formulár a zadarmo pridajte vašu ponuku.